Je bekijkt nu Inventarisatierapport is vervallen

Inventarisatierapport is vervallen

Wijziging in de SCa-100 met betrekking tot artikel 22, lid 18

Artikel 22, lid 18

Vaststellingsdatum CCvD: 23-03-2021

Indien er reeds een inventarisatie is uitgevoerd en de geldigheid van het inventarisatierapport is vervallen dient dan een inventarisatie volledig opnieuw te worden gedaan?

Nee, er is geen verplichting om na het vervallen van de geldigheidsduur een inventarisatie opnieuw uit te voeren. Indien asbesttoepassingen gesaneerd gaan worden dient in elk geval dat deel geïnventariseerd te worden dat past bij de reikwijdte en geschiktheid van die sanering. Voorafgaand aan de sanering en het indienen van een sloopmelding dient hiervan wel een geldig inventarisatierapport te zijn opgesteld of geactualiseerd ten aanzien van gewijzigde situatie en op basis van geldende en relevante regelgeving. Indien de situatie niet elementair is gewijzigd ten aanzien van de situatie zoals omschreven in het rapport van een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie, is het niet noodzakelijk om van de betreffende asbesthoudende bronnen nieuwe materiaalmonsters te nemen aangezien conform artikel 20 lid 1 bij de eerder uitgevoerde asbestinventarisatie door een asbestinventarisatiebedrijf reeds monsters zijn genomen van de destijds asbestverdachte materialen.